Садівська громада
Сумська область, Сумський район

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ПІД БУДІВНИЦТВО БПАЗС НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ З КАДАСТРОВИМ № 5924787300:05:005:0267

Дата: 12.01.2022 11:18
Кількість переглядів: 304

 

1) Замовник

Садівська  сільська  рада Сумського району Сумської області.

Адреса: 42343, Сумська область, Сумський район, село Сад, вул. Войти, 5.

Телефон: (0542) 695-100.

Сільський голова – Крючков Іван Олексійович.

 

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

        Детальний план розробляється для території, призначеної під багатопаливну автозаправну станцію (далі – АЗС). Передбачаються види діяльності: приймання палива (бензин, дизельне паливо, вуглеводні скраплені гази), його зберігання та заправлення ним автотранспорту; обслуговування відвідувачів супутніми товарами у магазині операторної.

Основними цілями ДПТ є:

 • зміна цільового призначення земель;

- визначення параметрів забудови ділянки;

- формування принципів планувальної організації забудови;

 • визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
 • визначення планувального рішення з урахуванням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та інших законодавств і заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району;

- встановлення ліній регулювання забудови;

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;

- уточнення містобудівних умов та обмежень;

- визначення доцільності, обсягів, послідовності будівництва;

- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення;

        Зв’язок ДДП з іншими документами державного планування

 • Стратегія сталого розвитку України до 2030;
 • Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки;
 • Стратегія регіонального розвитку Сумської області на 2021-2027 роки;
 • Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року;
 • Схема планування Сумської області;
 • Схема планування Сумського району.

 

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Земельна ділянка для провадження планованої діяльності розташована у Сумському районі Сумській області, на південний захід від м. Суми, за межами населених пунктів, вздовж автомобільного шляху національного значення Н 07 Київ – Суми – Юнаківка (на Курськ). Територія має площу 0,4 га.

Планована діяльність передбачає види діяльності та об’єкти, які відносяться до таких, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають процедурі оцінки впливу на довкілля згідно другої категорії статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон):

 1. Зміна цільового призначення земель;
 2. Поверхневе зберігання палива у резервуарах місткістю більше 20 м3;
 3. Будівництво (спорудження) 2-х свердловин для водопостачання.

 

4) Інформація про ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

 

Впливи при будівництві

В процесі будівництва АЗС відбуватимуться впливи на компоненти навколишнього природного середовища: забруднення атмосферного повітря; шум від роботи будівельної техніки, транспорту та будівельних робіт; утворення відходів; порушення ґрунтово-рослинного покриву, цілісності ґрунтів та змінення їх структури.

Атмосферне повітря. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні підготовчих та будівельних робіт здійснюватимуться від зварювальних та фарбувальних робіт, роботи будівельної техніки та автотранспорту.

Джерелами шуму при будівництві буде автотранспорт, що використовуватиметься для будівельно-монтажних робіт.

Водне середовище. Можливе забруднення підземних вод у процесі спорудження свердловин при недотриманні технології їх спорудження, а також при неналежному забезпеченні санітарно-гігієнічного обслуговування працівників будівельного майданчика.

Поверхневі води в районі території планованої діяльності відсутні.

Ґрунти та надра. Порушення цілісності ґрунтів і змінення їх структури відбуватиметься в процесі спорудження свердловини, при проведенні земляних робіт: виїмка /видалення  ґрунту,  навмисного ущільнення (спресовування) ґрунту, зокрема й за рахунок руху або стоянки транспортних засобів та іншого будівельного обладнання.

Утворення відходів.  При будівництві об’єкта утворюватимуться відходи. VI та III класів небезпеки Усі відходи передаватимуться за договорами спеціалізованим організаціям.

Вплив об’єкту на природне середовище на етапі будівництва носитиме тимчасовий характер і по закінченню будівництва припиниться.

 

Впливи при експлуатації

В процесі експлуатації АЗС відбуватимуться впливи на компоненти навколишнього природного середовища: забруднення атмосферного повітря; шумове навантаження; утворення відходів.

Атмосферне повітря. В період експлуатації АЗС відбуватимуться викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в наслідок виконання наступних технологічних операцій: приймання бензину, дизельного палива, зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ), що надходитимуть автомобільним транспортом; втрати при зберіганні бензину, дизпалива та ЗВГ в резервуарах; відпуск бензину, дизпалива, ЗВГ споживачам через паливороздавальну колонку; викиди від автотранспорту, що рухатиметься територією підприємства.

Джерелами шуму на об’єкті будуть насоси для перекачування палива та автотранспорт.

Водне середовище. Джерелом водопостачання будуть запроєктовані дві свердловини: основна та резервна.

Проєктні рішення не матимуть негативного впливу на підземні води, оскільки передбачено господарсько-побутову та дощову каналізацію.

Утворення відходів. В процесі експлуатації АЗС утворюватимуться відходи III та IV класів небезпеки, які передаватимуться за договорами спеціалізованим організаціям.

Флора й фауна. Територія детального планування має самосів дерев та чагарників, об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

Території природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі в районі планованої діяльності відсутні.

Здоров’я населення. Оскільки територія планованої діяльності знаходиться за межами населених пунктів, населення впливу не зазнає. Наявність санітарно-захисної зони об’єкта, яка складає 50 м, також є запорукою безпеки для здоров’я населення та довкілля.

 

б) для територій з природоохоронним статусом

Території з природоохоронним статусом та території Смарагдової мережі в районі планованої діяльності відсутні.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Географічне положення території планованої діяльності не передбачає транскордонних наслідків.

 

 1.  Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути у тому числі,  якщо документ державного планування не буде затверджено

При стратегічні екологічній оцінці проєктних рішень планується розглянути територіальні та технічні альтернативи.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) є проєктні рішення ДДП, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

  При складанні звіту про СЕО передбачаються дослідження:

- поточного стану довкілля з метою оцінювання майбутніх наслідків реалізації проєктних рішень ДПТ;

- екологічних проблем, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються ДДП;

- зобов’язань у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування цих зобов’язань під час підготовки ДДП;

- альтернативних рішень проєкту, їх екологічні наслідки;

- ймовірного впливу проєктних рішень на окремі компоненти довкілля та на стан здоров’я населення;

- наслідків впровадження проєктних рішень, щодо яких передбачено процедуру, для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, зокрема вторинних наслідків, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП;

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться методи цільового, стратегічного та SWOT аналізів.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення ймовірних негативних наслідків реалізації проєктних рішень документу державного планування

  При будівництві: при проведенні будівельних робіт; із попередження аварійних ситуацій.

При експлуатації: щодо захисту атмосферного повітря; для попередження забруднення водних об’єктів, земельних ресурсів; для запобігання виникнення аварійних ситуацій; ресурсозберігаючі заходи; компенсаційні природоохоронні заходи.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура та зміст звіту про СЕО буде виконано  відповідно до вимог частини другої ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням вимог Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018р.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції щодо інформації в Заяві про визначення обсягу СЕО проєкту надаються до Садівської сільської ради Сумського району Сумської області: 42343, Сумська область, Сумський район, село Сад, вул. Войти, 5.

Телефон: (0542) 695-100. E-mail: sadsumy@ukr.net.

Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення.

 

 

 

 

 

 

                                      


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь